JUNIORCURLING

SESONGEN 2019 / 2020:
 
Etter høstferien
 
Kom til Snarøya Curlinghall søndager kl. 17.45.  Vi er på isen fra kl. 18.00 - 19.00.
 
 
Påmelding / informasjon til Toril M. Ekeli på tlf. 988 44 123
 
Det er bare å komme til hallen, og alle får prøve et par ganger før de bestemmer om de har lyst til å bli med på treningen.

Treningsavgiften er kr 1.000,- for høst- og vår-sesongen.  Dette inkluderer medlemskap i Stabekk Curlingklubb, og alle som er medlem er dekket av en forsikring gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.  Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.  Etter det er alle dekket av en forsikring som klubben har i IF.
 
Les mer om Gjensidige barneidrettsforsikringen lenger ned på siden her.
 
 
 

 

NM Yngre junior og KIDS-turnering i Halden

Fredag 1. mars - søndag 3. mars

Sted:  Halden curlinghall, Blokkveien 39, 1785 Halden

Påmeldingsavgift kr 500,-.

Yngre junior:  Spillere født 2003 - 2006
Kids:  Spillere født 2007 og senere

 

 

 

 

Mer informasjon kommer .......

 

 

KIDS:

Med barnecurling menes curlingarrangement for barn i alderen 6-12 år.

Kids spiller 3 eller 4 omganger.  Det garanteres minimum 4 kamper.

Når det arrangeres turneringer for barn, skal denne være åpen for alle.
Turneringen skal ha premie til alle deltakere, og det skal ikke være rangering. Alle
deltakende lag skal ha en voksen person som lagleder.

Trygghet, mestring, lek og trivsel er nøkkelord for denne gruppen.

Arrangør skal stille med assistenter som uhildet rettledere for spillerne.

 

 

YNGRE JUNIOR:

Alle norske curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF, og
som fyller 13 år i løpet av kalenderåret til man fyller 16 år i løpet av kalenderåret kan delta NM Yngre Junior. NCF følger NIFs bestemmelser om barneidrett som har en nedre grense på at
spillere skal fylle 13 år i det kalenderår turneringen gjennomføres.

I NM Lag Yngre Junior kan spillere av begge kjønn delta på samme lag, det settes
ingen krav til fordeling mellom kjønnene.

 

Alle kamper i NM Yngre junior går over 6 omganger pluss eventuelle
ekstraomganger. Det gis ett poeng for seier og null poeng for tap.

Alle lag skal spille med ensartet antrekk innen laget.

 

 

Gjensidige barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Hvem forsikringen gjelder: 
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF 
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF 
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. 
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen 
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2 
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. 
g) Forsikringen gjelder i hele verden

Hva forsikringen gjelder: 
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Hvor/når forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade? 
Alle skader må meldes elektronisk.
Skadeskjema:
http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Idrettens skadetelefon:

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning:

02033