JUNIORCURLING

SESONGEN 2021 / 2022:
 
Vi starter opp etter sommerferien.  Men det er en forutsetning at vi har nok juniorer, og at vi har et trener-opplegg på plass.  Er det noen som har lyst til å bidra, er det bare å ta kontakt.
 
 
Påmelding / informasjon til Toril M. Ekeli på tlf. 988 44 123
 
Alle får prøve et par ganger før de bestemmer om de har lyst til å bli med på treningen.

Treningsavgiften er kr 400,- for høst-sesongen.  Dette inkluderer medlemskap i Stabekk Curlingklubb, og alle som er medlem er dekket av en forsikring gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.  Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.  Etter det er alle dekket av en forsikring som klubben har i IF.
 
Les mer om Gjensidige barneidrettsforsikringen lenger ned på siden her.
 
 
 

 

Gjensidige barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Hvem forsikringen gjelder: 
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF 
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF 
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. 
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen 
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2 
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. 
g) Forsikringen gjelder i hele verden

Hva forsikringen gjelder: 
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Hvor/når forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade? 
Alle skader må meldes elektronisk.
Skadeskjema:
http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Idrettens skadetelefon:

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning:

02033

----

 

Maia og Magnus Ramsfjell ble norgesmestre i mixed double 2020.